22 It’s ok to be white

"22 It's ok to be white" by 22 It's ok to be white.